ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

„Křupaní soutěž“

Smyslem těchto pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen „Statut“) je úprava pravidel marketingové soutěže „Křupaní soutěž“ (dále jen „Soutěž“).

Tento Statut je jediným komplexním dokumentem, který závazným způsobem upravuje pravidla Soutěže ve vztahu ke spotřebitelům. Statut může být měněn pouze formou písemných dodatků.

FYTOPHARMA spol. s r.o.
Zastoupená: Ing. Vilémem Galčanem
Se sídlem: Kpt. Vajdy 3046/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 25684
IČ: 25588141
(dále jen „Pořadatel“)

1. termín a místo konání

1.1 Soutěž bude probíhat v termínu od 26.3.2018 00:00:00 hod. do 17.6.2018 23:59:59 hod. včetně (dále jen „Doba konání soutěže“) na území České republiky.

2. kdo se může účastnit soutěže

2.1 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s adresou pro doručování na území České republiky s výjimkou osob, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli soutěže nebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinném, a to v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších 18 let, je jejich účast v Soutěži vázána na souhlas zákonného zástupce, a to jak pro účast v Soutěži, tak pro případné převzetí výhry (dále jen „Soutěžící“).

2.2 Osoby, které nesplňují podmínky účasti v Soutěži nebo osoby, které jednají v rozporu s pravidly Soutěže nebudou do Soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá Pořadateli, který je oprávněn ji udělit náhradnímu výherci, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že Pořadatel zjistí spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání výhry.

3. Pravidla soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit každý spotřebitel, který v Době konání soutěže zakoupí z prodejního automatu umístěného na základní/střední škole nacházející se na území České republiky minimálně 2 ks balení výrobku Los Křupos. Tento nákup 2 ks balení výrobku Los Křupos nemusí být proveden ve stejný den, ale kdykoliv v průběhu Doby konání soutěže. Součástí každého balení výrobku Los Křupos je 1 samolepka „Křupana“.

3.2 Soutěžící následně vyplní Soutěžní kartu s jedinečným kódem, kterou je možné stáhnout a následně vytisknout na webové stránce: www.krupani.cz nebo získat na ochutnávce produktu Los Křupos, která bude v průběhu Doby konání soutěže pořádána Pořadatelem na základních/středních školách (dále jen „Soutěžní karta“). Vyplnění probíhá tak, že do připravených poliček na Soutěžící kartě Soutěžící nalepí 2 samolepky „Křupana“, které nalezne ve výrobku Los Křupos. Do volného pole Soutěžící nakreslí nebo jiným způsobem ztvární obrázek „Křupana“.

3.3 Pro úspěšnou účast Soutěžícího v Soutěži je nezbytné vyplněný scan nebo fotografii Soutěžní karty odeslat do 17.6.2018 23:59:59 hod., a to na emailovou adresu: zakaznickalinka@fytopharma.cz.

3.4 Soutěžící se může Soutěže účastnit opakovaně, jedenkrát s každou Soutěžní kartou.

3.5 Soutěžící může v Soutěži vyhrát pouze jednu výhru.

3.6 Do Soutěže budou zařazení pouze Soutěžní karty, které budou kompletně vyplněné a jedinečný číselný kód bude čitelný.

4. výhry v soutěži

4.1 V Soutěži je celkem 4 ks výher, a to 1 ks hlavní výhry a 3 ks vedlejší výhry.

4.2 Hlavní výhra:

(a) Hlavní výhrou v Soutěži je poukázka na nákup v Tesco v hodnotě 1.400,- Kč.

(b) Hlavní výhra bude udělena jednomu výherci.

4.3 Vedlejší výhra:

(a) Vedlejší výhrou v Soutěži je tričko. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit barvu či potisk trička v Době trvání Soutěže.

(b) Vedlejší výhra bude udělena třem výhercům.

5. určení výherců

5.1 Jednotlivé Výhry budou uděleny po skončení Soutěže. Výherci budou vylosování ze všech Soutěžících, kteří splňují podmínky uvedené ve Statutu.

5.2 Termín losování hlavní i vedlejší výhry je stanoven na 20.6.2018. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo tento termín změnit.

5.3 Výběr výherních Soutěžních karet proběhne náhodným výběrem z odpovídající databáze.

5.4 Čísla výherních Soutěžních karet budou zveřejněna na webových stránkách Soutěže: www.krupani.cz, a to do 2 pracovních dnů od losování.

5.5 Pořadatel si vyhrazuje právo na vyžádání originálních Soutěžních karet a konečné posouzení splnění pravidel Soutěže.

6. oznámení a čerpání výher

6.1 Pro oznámení výhry bude použita emailová adresa, ze které byl odeslán scan nebo fotografie Soutěžní karty.

6.2 Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat nejpozději do 5 pracovních dnů od vylosování dle čl. 5 odst. 2, nejpozdější však do 30.6.2018. Podrobné instrukce a kontakty na Pořadatele budou uvedeny v informačním emailu o výhře.

6.3 Po ověření splnění podmínek Soutěže bude čerpání výhry dohodnuto individuálně Pořadatelem s jednotlivými výherci. Výhry budou na základě dohody buď osobně předány nebo odeslány na adresu výherce na území České republiky.

6.4 V případě, že výherce nebude ve lhůtě 7 pracovních dnů, ode dne odeslání Pořadatelem, reagovat na informační email o výhře, nebo nebudou splněny jiné podmínky pro udělení výhry, výhra bude udělena náhradnímu výherci.

6.5 Pořadatel si vyhrazuje právo na konečné rozhodnutí o udělení či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze Soutěže. Takové rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.

6.6 Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.

7. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

7.1 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s tímto Statutem.

7.2 Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této Soutěže vč. Doby konání soutěže či Soutěž ukončit, a to v průběhu celé Doby konání soutěže.

7.3 Úplná a závazná pravidla jsou uložena u Pořadatele Soutěže a na internetové adrese www.krupani.cz.

8. souhlas se zpracováním osobních údajů

8.1 Vyplněním údajů v Soutěžní kartě a jejím odesláním na emailovou adresu uvedenou v čl. 3 odst. 4 tohoto Statutu Soutěžící:

(a) uděluje Pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném a účinném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, případně dalších údajů, které Pořadateli v souvislosti se svou účastí v Soutěži poskytne, za účelem předání výhry v Soutěži;

(b) dále též souhlasí se zveřejním zaslané Soutěžní karty v galerii na webových stránkách www.krupani.cz a případným využitím znázornění „Křupana“ Soutěžícím na Soutěžní kartě pro další marketingové účely Pořadatele;

(c) zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele;

(d) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto Statutem a odesláním údajů do soutěže dle čl. III odst. 3 tohoto Statutu každý Soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce a přistupuje k nim.